මනෝහාරී හේවාවසම්
සංස්කාරක
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සංස්කාරක සටහන
ඔබට හානිදායක යමක් අපගේ වෙබ් අඩවිය වන මිරර් ආර්ට්ස් හි පළවී ඇත්නම් ඊට අදාළ අදහස් පළකිරීමට ඔබට ඇති අයිතිය අපි අවිවාදයෙන් පිළි ගන්නෙමු. ඒ පිළිබඳව ඔබ අප වෙතට යොමු කරණ අදහස් පළකිරීම අපගේ වගකීමක් සේ සළකමු.

සංස්කාරක
මිරර්ආර්ට්ස්

Mirrorarts,
11/B,116/1/1,
3rd Project,
Mattegoda Housing Scheme
Mattegoda
Sri Lanka.
Mobile: +94 773 111 778 (සංස්කාරක)

Mirrorarts.lk Latest Gossip and Entertainment News of Sri Lankan Celebrities